Przeskocz do treści

Obowiązek właściciela zwierzęcia do zgłoszenia padłego przeżuwacza do Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w sprawie obowiązku zgłoszenia padłego przeżuwacza
do Powiatowego Lekarza Weterynarii przez właściciela zwierzęcia

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z ust. 1a art.42 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008r Nr 213 poz. 1342 wraz z późn. zm.) – Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii, o każdym przypadku  padnięcia bydła, owiec lub kóz.
W związku z powyższym proszę o niezwłoczne informowanie (telefonicze, faxem, e-mailem lub osobiście) właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o padnięciu przeżuwacza. Przekazywana informacja o zwierzęciu padłym powinna zawierać następujące dane: 1.numer kolczyka zwierzęcia, 2. datę urodzenia lub wiek, 3. gatunek zwierzęcia, 4. płeć zwierzęcia, 5.datę i godzinę padnięcia, 6.imię i nazwisko posiadacza oraz nr telefonu kontaktowego, 7.adres gospodarstwa, 8.rodzaj produkcji w gospodarstwie: mleczna, opasowa, inna, 9.ogólną liczbę bydła, owiec , kóz w gospodarstwie 10.prawdopodobną przyczynę padnięcia, 11.objawy chorobowe przed padnięciem, 12.do jakiego Zakładu Utylizacyjnego skierowane będą zwłoki zwierzęcia, jeśli wiadomo.
Informuję, że przekazywanie powyższych informacji jest niezbędne dla Inspekcji Weterynaryjnej, celem oceny zagrożeń chorobami zakaźnymi zwierząt, a w szczególności BSE i trzęsawki.
Aby ułatwić kontakt właścicieli zwierząt z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii podaję poniżej dane kontaktowe Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z terenu woj. wielkopolskiego.
Jednocześnie informuję, że na podstawie pkt. 2b) ust. 1 art. 85 powyższej ustawy -  kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia  bydła, owiec lub kóz – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
W związku z powyższym proszę o bezwzględne przestrzeganie powyższego przepisu.

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Pobierz plik w formacie doc - Informacja dla hodowców przeżuwaczy

Dodaj komentarz