Przeskocz do treści

Zasady dobrej praktyki hodowlanej w związku z ogniskami przyszczycy na terenie Japonii, Turcji oraz innych krajów Bliskiego Wschodu

W związku ze stwierdzonymi ogniskami pryszczycy u bydła w Japonii oraz uwzględniając doświadczenia tamtejszych służb weterynaryjnych w zwalczaniu tej choroby należy zachować wzmożoną ostrożność w przypadku zgłaszania podejrzeń chorób u zwierząt, których posiadacze lub osoby wizytujące gospodarstwo wrócili z terenów na których występuje przyszczyca (kraje Bliskiego Wschodu, kraje Zakaukazia, Południowej Azji, w tym w szczególności obszary intensywnego ruchu turystycznego takie jak Turcja i Egipt) oraz przypomnieć rolnikom utrzymującym zwierzęta wrażliwe na pryszczycę o zasadach dobrej praktyki hodowlanej w tym zakresie, w tym reguł zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego stada.

W ramach akcji uświadamiania rolników o możliwych niebezpieczeństwach wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, Głowny Lekarz Weterynarii zaleca rolnikom uwzględnienie w ramach dobrej praktyki hodowlanej:

  • w przypadku wystąpienia objawów pryszczycopodobnych zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych u zwierząt parzystokopytnych izolację stada przed przybyciem lekarza weterynarii;
  • w miarę możliwości oddzielenie nowoprzybyłych zwierząt hodowlanych od pozostałego stada przez okres 2 do 4 tygodnii;
  • przeprowadzenie badań lekarsko-weterynaryjnych przed wprowadzeniem nowych zwierząt do stada lub wymaganie badań przed zakupem zwierząt;
  • zastosowanie ogrodzeń lub innych urządzeń ograniczających niekontrolowane przemieszczanie zwierząt;
  • umieszczenie widocznych oznaczeń z zawartym ostrzeżeniem dotyczacym dostępu do obszarów lub pomieszczeń przebywania zwierząt;
  • ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów zwierząt z osobami postronnymi lub odwiedzającymi gospodarstwo;
  • wymaganie od osób odwiedzających lub pracujących w gospodarstwie odzieży lub obuwia ochronnego;
  • ustanowienie jednego miejsca zatrzymywania pojazdów, w którym zapwniono by odpowiednie mycie opon i ich dezynfekcję w przypadku wybuchu ogniska choroby;
  • wyznaczenie w taki sposób oddzielnego izolowanego obszaru dla zbieranych odpadów, w tym ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zapobiec przeniesienu zanieczyszczeń do części wydzielonej dla zwierząt przez pojazdy odbierające odpady;
  • w przypadku osób, które przebywały w krajach dotkniętych pryszczycą okres unikania kontaktu ze zwierzętami parzystokopytnymi wynosi co najmniej 5 dni oraz należy zapewnić odpowiednią dezynfekcję obuwia, którego się używało podczas pobytu w takich krajach

Mając na uwadze, że pryszczyca jest jedną z najszybciej rozprzestrzeniających się chrób zwierząt niniejsze zasady należy również stosować odpowiednio do innych szybko rozprzestrzeniających się chorób zwierząt.

Jednocześnie, powyższe zalecenia nie stanowią jedynego możliwego sposobu zabezpieczenia zdrowotnego stad zwierząt hodowlanych we wszystkich gospodarstwach, a jedynie wskazanie pewnych zasad i sposobów uniknięcia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Jednakże, najwłaściwszym sposobem postępowania jest indywidualna ocena ryzyka w gospodarstwie przez ekspertów w celu zidentyfikowania możliwych do zastosowania zabezpieczeń przed przeniesieniem choroby do gospodarstwa oraz znalezionych niedoskonałości w bioasekuracji gospodarstwa.

Dodaj komentarz