Przeskocz do treści

informacja dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowotomyskiego Wojewoda Wielkopolski na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2015r., poz. 754) dnia 15 września 2020r. wydał rozporządzenie numer 25/2020 wyznaczające obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska, w którego obręb włączono Gminę Siedlec.

 

Na obszarze zagrożonym zakazany jest wywóz świń z gospodarstwa przez okres 30 dni.

 

OBSZAR ZAGROŻONY - 7 KM POZA OBSZAR ZAPOWIETRZONY

 

Belęcin, Chobienice, Godziszewo, Grójec Mały, Grójec Wielki, Karna, Mariankowo, Nieborza, Reklin, Reklinek, Tuchorza, Stara Tuchorza, Wojciechowo, Zakrzewo.

W obszarze zagrożonym wywóz świń z gospodarstwa na wniosek posiadacza świń jest możliwy po upływie 30 dni od dnia wstępnego czyszczenia i dezynfekcji przeprowadzonej w ognisku choroby pod następującymi warunkami:

wywóz może nastąpić tylko do:

 1. rzeźni (zatwierdzonej do tego celu przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii ze względu na lokalizację rzeźni) i o ile to możliwe, powinna być to rzeźnia znajdująca się w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym;
 2. zakładu zajmującego się przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, w celu zabicia,
 3. innego gospodarstwa znajdującego się w obszarze zagrożonym;

 

 

Przed przemieszczeniem świń należy:

 1. przeprowadzić badanie kliniczne świń, w tym wszystkich świń, które mają zostać

wywiezione, wraz z pomiarem wewnętrznej temperatury ich ciała, zgodnie z instrukcją diagnostyczną,

 1. sprawdził prawidłowość identyfikacji świń i prowadzenia księgi rejestracji,
 2. pobrać próbki do badań laboratoryjnych, w tym od świń, które mają zostać wywiezione, zgodnie z instrukcją diagnostyczną,
 3. nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem urzędowy lekarz weterynarii poddaje świnie badaniu klinicznemu zgodnie z instrukcją diagnostyczną oraz zaopatrza przesyłkę świń w świadectwo zdrowia;

przewóz może nastąpić tylko środkami transportu zaplombowanymi przez powiatowego lekarza weterynarii,

 

W obszarze zagrożonym, PLW może podjąć decyzję o skróceniu okresu obowiązywania zakazu wywozu świń z gospodarstwa z 30 dni do 21 dni, jeżeli w tym gospodarstwie, wykluczono chorobę na podstawie przeprowadzonych, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek.

W obszarze zagrożonym zakazany jest przywóz świń spoza tego obszaru do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia na tym obszarze, z wyłączeniem transportów świń przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju.

 

Ponadto informuje, że w związku z opublikowaniem dnia 22 września 2020r. DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/ UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich na terenie powiatu wolsztyńskiego został wprowadzony obszar zagrożenia (strefa niebieska) w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

 

OBSZAR ZAGROŻENIA (STREFA NIEBIESKA)

 

GMINA SIEDLEC

 1. Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze zagrożenia
 2. a) W granicach obszaru zagrożenia do innych gospodarstw lub rzeźni:

- świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia,

- w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,

-świnie są przemieszczane bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni,

-zostało wdane pozwolenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii dla gospodarstwa pochodzenia świń, -świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,

-zostało wystawione świadectwo zdrowia,

-w przypadku przemieszczania do rzeźni istnieje możliwość uprzedniego zgromadzenia świń w położonym na tym obszarze miejscu przeznaczonym do prowadzenia skupu lub targu, pod warunkiem, że nie przebywają tam inne zwierzęta niż świnie.

 

 1. b) Poza obszar zagrożenia do natychmiastowego uboju w rzeźni:

-ubój tych świń odbędzie się w rzeźni, zatwierdzonej specjalnie do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii,

-świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia,

-w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,

-w okresie 7 dni przed przemieszczeniem od świń pobrano próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń,

 

-świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,

-zostało wystawione świadectwo zdrowia,

-świnie są przemieszczane bezpośrednio do rzeźni, bez zatrzymywania się i rozładunku, a jeżeli transport odbywa się poza obszarem zagrożenia, wówczas wyłącznie określonymi trasami przewozu.

 1. c) Poza obszar zagrożenia do innych miejsc (np. gospodarstw) położonych na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona):

-świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia,

-w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,

-w okresie 7 dni przed przemieszczeniem od świń pobrano próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń lub pochodzą z gospodarstw poddanych dwukrotnym kontrolom bioasekuracji co najmniej w odstępie 4 miesięcy,

-świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,

-zostało wystawione świadectwo zdrowia,

-W promieniu co najmniej 3 km we wszystkich gospodarstwach zwierzęta zostały poddane badaniom krwi ważnym 7 dni lub gospodarstwa te poddano dwukrotnym kontrolom bioasekuracji co najmniej w odstępie 4 miesięcy.

Przypomina się o konieczności zgłaszania przypadków padnięcia świń do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie za pośrednictwem strony internetowej www.piwwolsztyn.pl (zgłoszenie padłej sztuki) lub telefonicznie. Sztuki padłe będą poddawane sekcji celem określenia przyczyny padnięcia.

 

Można dokonać uboju świń na terenie gospodarstwa pod warunkiem, że zostanie pobrana próbka do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz zostanie ona zbadania przed i poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii.

 

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady bioasekuracji w gospodarstwach.

Dodaj komentarz