Przeskocz do treści

Rolnicy z terenu powiatu wolsztyńskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Wolsztynie przypomina, że na terenie całego powiatu wolsztyńskiego występuje obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona od dnia 18 grudnia 2020r.).

Kontrole bioasekuracji, które się odbyły na terenie powiatu wolsztyńskiego wskazują, że Państwo nie przestrzegacie tych zasad.

W najbliższym czasie kontrole będą prowadzone ponownie we WSZYSTKICH gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

Przypominam, że :

Świnie utrzymywane w siedzibie stada MUSZĄ być prawidłowo oznakowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy dopełnić obowiązku sporządzenia i złożenia w Biurze Powiatowym ARiMR spisu świń w ustawowym terminie.

Przestrzegać terminowość zgłaszania do ARiMR zdarzeń dotyczących świń, których dotyczy obowiązek znakowania (za ostatnie 12 miesięcy) – termin dwa dni na zgłoszenie!.

Jest obowiązek prowadzenia księgi rejestracji stada świń, księga MUSI być prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, a wpisy dokonywane w terminie 7 dni od daty zdarzenia (za ostatnie 12 miesięcy).

Przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, MUSZĄ znajdować się tablice z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony"

W gospodarstwie MUSI być dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych

W gospodarstwie MUSI być dokumentacja dotycząca padłych zwierząt.

Jest BEZWZGLĘDNY zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne.

Świnie wprowadzane do gospodarstwa zaopatrzone są w świadectwo zdrowia.

Obowiązuje nakaz utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi.

Obowiązuje nakaz utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta (bydło, konie).

Obowiązkowo MUSI być sporządzony przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących

 

Nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed:

  • wejściami do gospodarstwa w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m
  • przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,

a  także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

  • wyłożenia mat dezynfekcyjnych/zainstalowania niecek dezynfekcyjnych przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość
  • wyłożonych mat/zainstalowanych niecek dezynfekcyjnych powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa – a także stałe utrzymywanie mat dezynfekcyjnych/niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Czynności związane z obsługą świń MUSZĄ być prowadzone wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia oraz bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

Nakaz jest prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

Uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie – chlewnie powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Wprowadzenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom – aktualna mapa obszarów z ograniczeniami znajduje się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.

 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

W ramach dobrej praktyki rolniczej powinni Państwo mieć wydzielone miejsce dla maszyn rolniczych, które były na polach. Bezwzględnie pamiętać o dezynfekcji po przyjeździe z pola oraz o zmianie odzieży po wykonaniu prac polowych.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej zabicie lub ubój zwierząt oraz zakaz utrzymywania w gospodarstwie zwierząt tych gatunków na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. 2018 poz. 1967).

Osoby, które zamierzają lub chcą sami zlikwidować stado trzody chlewnej proszeni są o zgłaszanie się do siedziby Powiatowego Inspektoratu weterynarii w Wolsztynie ul. Drzymały 14 64-200 Wolsztyn.

 

Z poważaniem

Dominika Kmet

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie

Dodaj komentarz