Przeskocz do treści

RODO – Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie, ul. Drzymały 14, 64-200 Wolsztyn;
 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych. Kontakt możliwy pod adresem: iod@piwwolsztyn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie:
  1. Przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (  222 §  1. Kodeksu Pracy).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom ścigania w celach dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym zdarzenie mające znamiona przestępstwa w razie wystąpienia takiego zdarzenia.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Obraz z kamer rejestrowany jest przez 30 dni. Po trzydziestu dniach na istniejący obraz nagrywa się kolejny powodując jednocześnie usunięcie poprzedniego nagrania. Jeżeli utrwalony obraz będzie dowodem w postępowaniu wyjaśniającym wtedy okres jego przechowywania wydłuża się do momentu zakończenia tego postępowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepis prawa ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie z siedzibą ul. Drzymały 14 64-200 Wolsztyn ;
 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych kontakt możliwy pod adresem: iod@piwwolsztyn.pl ;
 3. Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie:
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 5. Przewarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej
 6. Podane przez Panią / Pana będą udostępniane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ;
 9. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu ;
 10. Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzania danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepis prawa ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ;
 11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa;
 12. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.