Przeskocz do treści

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowotomyskiego Wojewoda Wielkopolski na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2015r., poz. 754) dnia 15 września 2020r. wydał rozporządzenie numer 25/2020 wyznaczające obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska, w którego obręb włączono Gminę Siedlec.

 

Na obszarze zagrożonym zakazany jest wywóz świń z gospodarstwa przez okres 30 dni.

 

OBSZAR ZAGROŻONY - 7 KM POZA OBSZAR ZAPOWIETRZONY

 

Belęcin, Chobienice, Godziszewo, Grójec Mały, Grójec Wielki, Karna, Mariankowo, Nieborza, Reklin, Reklinek, Tuchorza, Stara Tuchorza, Wojciechowo, Zakrzewo.

W obszarze zagrożonym wywóz świń z gospodarstwa na wniosek posiadacza świń jest możliwy po upływie 30 dni od dnia wstępnego czyszczenia i dezynfekcji przeprowadzonej w ognisku choroby pod następującymi warunkami:

wywóz może nastąpić tylko do:

 1. rzeźni (zatwierdzonej do tego celu przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii ze względu na lokalizację rzeźni) i o ile to możliwe, powinna być to rzeźnia znajdująca się w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym;
 2. zakładu zajmującego się przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, w celu zabicia,
 3. innego gospodarstwa znajdującego się w obszarze zagrożonym;

 

 

Przed przemieszczeniem świń należy:

 1. przeprowadzić badanie kliniczne świń, w tym wszystkich świń, które mają zostać

wywiezione, wraz z pomiarem wewnętrznej temperatury ich ciała, zgodnie z instrukcją diagnostyczną,

 1. sprawdził prawidłowość identyfikacji świń i prowadzenia księgi rejestracji,
 2. pobrać próbki do badań laboratoryjnych, w tym od świń, które mają zostać wywiezione, zgodnie z instrukcją diagnostyczną,
 3. nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem urzędowy lekarz weterynarii poddaje świnie badaniu klinicznemu zgodnie z instrukcją diagnostyczną oraz zaopatrza przesyłkę świń w świadectwo zdrowia;

przewóz może nastąpić tylko środkami transportu zaplombowanymi przez powiatowego lekarza weterynarii,

 

W obszarze zagrożonym, PLW może podjąć decyzję o skróceniu okresu obowiązywania zakazu wywozu świń z gospodarstwa z 30 dni do 21 dni, jeżeli w tym gospodarstwie, wykluczono chorobę na podstawie przeprowadzonych, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek.

W obszarze zagrożonym zakazany jest przywóz świń spoza tego obszaru do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia na tym obszarze, z wyłączeniem transportów świń przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju.

 

Ponadto informuje, że w związku z opublikowaniem dnia 22 września 2020r. DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/ UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich na terenie powiatu wolsztyńskiego został wprowadzony obszar zagrożenia (strefa niebieska) w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

 

OBSZAR ZAGROŻENIA (STREFA NIEBIESKA)

 

GMINA SIEDLEC

 1. Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze zagrożenia
 2. a) W granicach obszaru zagrożenia do innych gospodarstw lub rzeźni:

- świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia,

- w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,

-świnie są przemieszczane bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni,

-zostało wdane pozwolenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii dla gospodarstwa pochodzenia świń, -świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,

-zostało wystawione świadectwo zdrowia,

-w przypadku przemieszczania do rzeźni istnieje możliwość uprzedniego zgromadzenia świń w położonym na tym obszarze miejscu przeznaczonym do prowadzenia skupu lub targu, pod warunkiem, że nie przebywają tam inne zwierzęta niż świnie.

 

 1. b) Poza obszar zagrożenia do natychmiastowego uboju w rzeźni:

-ubój tych świń odbędzie się w rzeźni, zatwierdzonej specjalnie do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii,

-świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia,

-w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,

-w okresie 7 dni przed przemieszczeniem od świń pobrano próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń,

 

-świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,

-zostało wystawione świadectwo zdrowia,

-świnie są przemieszczane bezpośrednio do rzeźni, bez zatrzymywania się i rozładunku, a jeżeli transport odbywa się poza obszarem zagrożenia, wówczas wyłącznie określonymi trasami przewozu.

 1. c) Poza obszar zagrożenia do innych miejsc (np. gospodarstw) położonych na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona):

-świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia,

-w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,

-w okresie 7 dni przed przemieszczeniem od świń pobrano próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń lub pochodzą z gospodarstw poddanych dwukrotnym kontrolom bioasekuracji co najmniej w odstępie 4 miesięcy,

-świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,

-zostało wystawione świadectwo zdrowia,

-W promieniu co najmniej 3 km we wszystkich gospodarstwach zwierzęta zostały poddane badaniom krwi ważnym 7 dni lub gospodarstwa te poddano dwukrotnym kontrolom bioasekuracji co najmniej w odstępie 4 miesięcy.

Przypomina się o konieczności zgłaszania przypadków padnięcia świń do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie za pośrednictwem strony internetowej www.piwwolsztyn.pl (zgłoszenie padłej sztuki) lub telefonicznie. Sztuki padłe będą poddawane sekcji celem określenia przyczyny padnięcia.

 

Można dokonać uboju świń na terenie gospodarstwa pod warunkiem, że zostanie pobrana próbka do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz zostanie ona zbadania przed i poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii.

 

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady bioasekuracji w gospodarstwach.

14 września 2020r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Tomyślu wyznaczył gospodarstwo w Perzynach jako ognisko choroby – afrykański pomór świń. W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie nr 25/20 z dnia 15 września 2020r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowotomyskiego i wolsztyńskiego w którym wyznaczył obszar zapowietrzony i zagrożony.

Treść rozporządzenia do pobrania <tutaj>

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że w przypadku osób które chcą dokonać uboju trzody chlewnej w zakładzie Rzeźnictwo Bożena Nowak ul. Kwiatowa 5 64-225 Kopanica zobowiązane są do:

- złożenia wniosku na przemieszczenie świń do ubojni wraz z opłatą skarbową w kwocie 10 zł – wniosek należy wysłać elektronicznie na adres e-mail wolsztyn.piw@wetgiw.gov.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście dostarczyć do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie ul. Drzymały 14 64-200 Wolsztyn – wnioski do pobrania są na stronie https://piwwolsztyn.pl/druki-do-pobrania

- po rozpatrzeniu wniosku oraz wydaniu stosownej decyzji administracyjnej (zgody na przemieszczenie)(decyzja zostanie doręczona przez Pocztę Polską) posiadacz trzody chlewnej, może powiadomić urzędowego lekarza weterynarii o posiadaniu takiej zgody i możliwości wystawienia świadectwa zdrowia dla trzody chlewnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że na tronie Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego opublikowano zmianę rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego. Zniesiono zakaz wstępu do lasu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Wolsztynie przypomina, że na terenie całego powiatu wolsztyńskiego występuje obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona od dnia 18 grudnia 2020r.).

Kontrole bioasekuracji, które się odbyły na terenie powiatu wolsztyńskiego wskazują, że Państwo nie przestrzegacie tych zasad.

W najbliższym czasie kontrole będą prowadzone ponownie we WSZYSTKICH gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

Przypominam, że :

Świnie utrzymywane w siedzibie stada MUSZĄ być prawidłowo oznakowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy dopełnić obowiązku sporządzenia i złożenia w Biurze Powiatowym ARiMR spisu świń w ustawowym terminie.

Przestrzegać terminowość zgłaszania do ARiMR zdarzeń dotyczących świń, których dotyczy obowiązek znakowania (za ostatnie 12 miesięcy) – termin dwa dni na zgłoszenie!.

Jest obowiązek prowadzenia księgi rejestracji stada świń, księga MUSI być prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, a wpisy dokonywane w terminie 7 dni od daty zdarzenia (za ostatnie 12 miesięcy).

Przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, MUSZĄ znajdować się tablice z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony"

W gospodarstwie MUSI być dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych

W gospodarstwie MUSI być dokumentacja dotycząca padłych zwierząt.

Jest BEZWZGLĘDNY zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne.

Świnie wprowadzane do gospodarstwa zaopatrzone są w świadectwo zdrowia.

Obowiązuje nakaz utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi.

Obowiązuje nakaz utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta (bydło, konie).

Obowiązkowo MUSI być sporządzony przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących

 

Nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed:

 • wejściami do gospodarstwa w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m
 • przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,

a  także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

 • wyłożenia mat dezynfekcyjnych/zainstalowania niecek dezynfekcyjnych przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość
 • wyłożonych mat/zainstalowanych niecek dezynfekcyjnych powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa – a także stałe utrzymywanie mat dezynfekcyjnych/niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Czynności związane z obsługą świń MUSZĄ być prowadzone wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia oraz bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

Nakaz jest prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

Uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie – chlewnie powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Wprowadzenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom – aktualna mapa obszarów z ograniczeniami znajduje się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.

 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

W ramach dobrej praktyki rolniczej powinni Państwo mieć wydzielone miejsce dla maszyn rolniczych, które były na polach. Bezwzględnie pamiętać o dezynfekcji po przyjeździe z pola oraz o zmianie odzieży po wykonaniu prac polowych.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej zabicie lub ubój zwierząt oraz zakaz utrzymywania w gospodarstwie zwierząt tych gatunków na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. 2018 poz. 1967).

Osoby, które zamierzają lub chcą sami zlikwidować stado trzody chlewnej proszeni są o zgłaszanie się do siedziby Powiatowego Inspektoratu weterynarii w Wolsztynie ul. Drzymały 14 64-200 Wolsztyn.

 

Z poważaniem

Dominika Kmet

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie

Przemieszczanie świń do rzeźni z obszaru objętego ograniczeniami

(strefa czerwona)

Świnie mogą być przemieszczone do uboju do wyznaczonej rzeźni,  pod warunkiem, że:

 • 30 dni przed przemieszczeniem świń do rzeźni, nowe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa,
 • przemieszczane do rzeźni świnie przebywały w gospodarstwie przez min. 30dni,
 • przeprowadzono badanie laboratoryjne świń na obecność materiału gen. wirusa ASF maksymalnie na 7 dni przed przemieszczeniem (próby pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii) – wynik ujemny
 • przeprowadzono badanie kliniczne maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem
 • dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie przeprowadzono kontrolę formalną (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.

Procedura związana z przemieszczeniem świń do rzeźni powiat wolsztyński

 • rolnik dokonujący sprzedaży kieruje zapytanie do rzeźni czy przyjmie sztuki ze strefy czerwonej
 • po uzyskaniu akceptacji rzeźni rolnik składa wniosek wraz z opłatą skarbową (10 zł) za wydanie decyzji administracyjnej do urzędowego lekarza weterynarii o przeprowadzenie badania i wyrażenie zgody na przemieszczenie
 • pobranie prób do badań przez urzędowego lekarza weterynarii
 • jeżeli wynik jest ujemny - decyzja powiatowego lekarza weterynarii (pozwolenie na przemieszczenie)
 • badanie kliniczne maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem
 • wystawienie świadectwa zdrowia dla świń

Świnie takie mogą być przemieszczone w ramach tego samego obszaru (czerwona – czerwona)

bezpośrednio do uboju do rzeźni, pod warunkiem, że:

 • właściwy powiatowy lekarz weterynarii wydał pozwolenie na przemieszczenie,
 • maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.

Poświadczeniem spełnienia wymagań jest wystawione przez wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na partię zwierząt. Zachowuje ono ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia.

Ubój we własnym gospodarstwie:

 • Zgłoszenie do powiatowego lekarza weterynarii na 24 h przed planowanym ubojem
 • Świnie muszą 30 dni lub od urodzenia przebywać w gospodarstwie
 • obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przebojowego i poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii
 • próbkę na włośnie pobiera tylko urzędowy lekarz weterynarii
 • przy podejrzeniu wystąpienia ASF konieczne jest pobranie próbki. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych
 • obowiązkowe badanie na włośnie