Przeskocz do treści

Poniżej znajduję się ogłoszenie o naborze - wyznaczenia 2021r. wraz z wymaganymi załącznikami.

nabór - wyznaczenia 2021

Oświadczenie zleceniobiorcy

wniosek - czynności pomocnicze

wniosek o wyznaczenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowotomyskiego Wojewoda Wielkopolski na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2015r., poz. 754) dnia 15 września 2020r. wydał rozporządzenie numer 25/2020 wyznaczające obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska, w którego obręb włączono Gminę Siedlec.

 

Na obszarze zagrożonym zakazany jest wywóz świń z gospodarstwa przez okres 30 dni.

 

OBSZAR ZAGROŻONY - 7 KM POZA OBSZAR ZAPOWIETRZONY

 

Belęcin, Chobienice, Godziszewo, Grójec Mały, Grójec Wielki, Karna, Mariankowo, Nieborza, Reklin, Reklinek, Tuchorza, Stara Tuchorza, Wojciechowo, Zakrzewo.

W obszarze zagrożonym wywóz świń z gospodarstwa na wniosek posiadacza świń jest możliwy po upływie 30 dni od dnia wstępnego czyszczenia i dezynfekcji przeprowadzonej w ognisku choroby pod następującymi warunkami:

wywóz może nastąpić tylko do:

 1. rzeźni (zatwierdzonej do tego celu przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii ze względu na lokalizację rzeźni) i o ile to możliwe, powinna być to rzeźnia znajdująca się w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym;
 2. zakładu zajmującego się przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, w celu zabicia,
 3. innego gospodarstwa znajdującego się w obszarze zagrożonym;

 

 

Przed przemieszczeniem świń należy:

 1. przeprowadzić badanie kliniczne świń, w tym wszystkich świń, które mają zostać

wywiezione, wraz z pomiarem wewnętrznej temperatury ich ciała, zgodnie z instrukcją diagnostyczną,

 1. sprawdził prawidłowość identyfikacji świń i prowadzenia księgi rejestracji,
 2. pobrać próbki do badań laboratoryjnych, w tym od świń, które mają zostać wywiezione, zgodnie z instrukcją diagnostyczną,
 3. nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem urzędowy lekarz weterynarii poddaje świnie badaniu klinicznemu zgodnie z instrukcją diagnostyczną oraz zaopatrza przesyłkę świń w świadectwo zdrowia;

przewóz może nastąpić tylko środkami transportu zaplombowanymi przez powiatowego lekarza weterynarii,

 

W obszarze zagrożonym, PLW może podjąć decyzję o skróceniu okresu obowiązywania zakazu wywozu świń z gospodarstwa z 30 dni do 21 dni, jeżeli w tym gospodarstwie, wykluczono chorobę na podstawie przeprowadzonych, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek.

W obszarze zagrożonym zakazany jest przywóz świń spoza tego obszaru do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia na tym obszarze, z wyłączeniem transportów świń przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju.

 

Ponadto informuje, że w związku z opublikowaniem dnia 22 września 2020r. DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/ UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich na terenie powiatu wolsztyńskiego został wprowadzony obszar zagrożenia (strefa niebieska) w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

 

OBSZAR ZAGROŻENIA (STREFA NIEBIESKA)

 

GMINA SIEDLEC

 1. Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze zagrożenia
 2. a) W granicach obszaru zagrożenia do innych gospodarstw lub rzeźni:

- świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia,

- w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,

-świnie są przemieszczane bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni,

-zostało wdane pozwolenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii dla gospodarstwa pochodzenia świń, -świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,

-zostało wystawione świadectwo zdrowia,

-w przypadku przemieszczania do rzeźni istnieje możliwość uprzedniego zgromadzenia świń w położonym na tym obszarze miejscu przeznaczonym do prowadzenia skupu lub targu, pod warunkiem, że nie przebywają tam inne zwierzęta niż świnie.

 

 1. b) Poza obszar zagrożenia do natychmiastowego uboju w rzeźni:

-ubój tych świń odbędzie się w rzeźni, zatwierdzonej specjalnie do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii,

-świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia,

-w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,

-w okresie 7 dni przed przemieszczeniem od świń pobrano próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń,

 

-świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,

-zostało wystawione świadectwo zdrowia,

-świnie są przemieszczane bezpośrednio do rzeźni, bez zatrzymywania się i rozładunku, a jeżeli transport odbywa się poza obszarem zagrożenia, wówczas wyłącznie określonymi trasami przewozu.

 1. c) Poza obszar zagrożenia do innych miejsc (np. gospodarstw) położonych na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona):

-świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od dnia ich urodzenia,

-w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,

-w okresie 7 dni przed przemieszczeniem od świń pobrano próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń lub pochodzą z gospodarstw poddanych dwukrotnym kontrolom bioasekuracji co najmniej w odstępie 4 miesięcy,

-świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,

-zostało wystawione świadectwo zdrowia,

-W promieniu co najmniej 3 km we wszystkich gospodarstwach zwierzęta zostały poddane badaniom krwi ważnym 7 dni lub gospodarstwa te poddano dwukrotnym kontrolom bioasekuracji co najmniej w odstępie 4 miesięcy.

Przypomina się o konieczności zgłaszania przypadków padnięcia świń do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie za pośrednictwem strony internetowej www.piwwolsztyn.pl (zgłoszenie padłej sztuki) lub telefonicznie. Sztuki padłe będą poddawane sekcji celem określenia przyczyny padnięcia.

 

Można dokonać uboju świń na terenie gospodarstwa pod warunkiem, że zostanie pobrana próbka do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz zostanie ona zbadania przed i poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii.

 

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady bioasekuracji w gospodarstwach.

14 września 2020r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Tomyślu wyznaczył gospodarstwo w Perzynach jako ognisko choroby – afrykański pomór świń. W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie nr 25/20 z dnia 15 września 2020r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowotomyskiego i wolsztyńskiego w którym wyznaczył obszar zapowietrzony i zagrożony.

Treść rozporządzenia do pobrania <tutaj>

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie w związku potwierdzonym ogniskiem afrykańskiego pomoru świń  na terenie powiatu leszczyńskiego, zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac polowych w związku z ryzykiem przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń do gospodarstwa.

Prowadzenie prac na polach uprawnych zwiększa niebezpieczeństwo przeniesienia choroby do gospodarstwa za pośrednictwem maszyn rolniczych oraz osób je obsługujących.

W gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną hodowcy powinni zadbać w szczególny sposób o :

Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi

Nie wolno karmić świń paszą  nie zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących

Bezwzględnie należy wyłożyć maty dezynfekcyjne przed:

wejściami do gospodarstwa w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,

a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego!!!

Należy pamiętać,  że przejazd przez matę może nie zagwarantować pełnej dezynfekcji, dlatego przed wjazdem na teren gospodarstwa należy skutecznie oczyścić pojazd, można też zdezynfekować go przy użyciu opryskiwacza ręcznego.

Ważne jest aby maszyny rolnicze nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkami, w których utrzymywane są świnie.

Bezwzględne stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń (tylko i wyłącznie świń).

Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków,
w których są utrzymywane świnie.

 

Bezwzględny zakaz :

Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem  ASF.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że w przypadku osób które chcą dokonać uboju trzody chlewnej w zakładzie Rzeźnictwo Bożena Nowak ul. Kwiatowa 5 64-225 Kopanica zobowiązane są do:

- złożenia wniosku na przemieszczenie świń do ubojni wraz z opłatą skarbową w kwocie 10 zł – wniosek należy wysłać elektronicznie na adres e-mail wolsztyn.piw@wetgiw.gov.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście dostarczyć do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie ul. Drzymały 14 64-200 Wolsztyn – wnioski do pobrania są na stronie https://piwwolsztyn.pl/druki-do-pobrania

- po rozpatrzeniu wniosku oraz wydaniu stosownej decyzji administracyjnej (zgody na przemieszczenie)(decyzja zostanie doręczona przez Pocztę Polską) posiadacz trzody chlewnej, może powiadomić urzędowego lekarza weterynarii o posiadaniu takiej zgody i możliwości wystawienia świadectwa zdrowia dla trzody chlewnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że na tronie Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego opublikowano zmianę rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego. Zniesiono zakaz wstępu do lasu.