Przeskocz do treści

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad obowiązujących przy wysyłaniu świń hodowlanych na terytorium Ukrainy

Informuję, iż Główny Lekarz Weterynarii otrzymał informację od ukraińskich służb weterynaryjnych dotyczącą wwozu świń hodowlanych na terytorium Ukrainy, z towarzyszącymi świadectwami zdrowia niezgodnymi z wymogami Ukrainy.

Mając na względzie fakt, iż w chwili obecnej brak jest uzgodnionego świadectwa zdrowia dla świń hodowlanych wysyłanych do Ukrainy, obowiązuje ścieżka postępowania zgodna z częścią VII pkt B Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWue0201-2/11 z dnia 19 maja 2011r. w sprawie postępowania z weterynaryjnymi świadectwami zdrowie dla towarów przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich.

Zgodnie ze wskazaną procedurą, wymagane jest m. in. przedłożenie przez zainteresowany wysyłką podmiot wzoru świadectwa zdrowia oraz oświadczenie, iż wzór świadectwa jest akceptowany przez właściwą władzę kraju przeznaczenia lub, że przedsiębiorca uzyskał je za pośrednictwem partnera handlowego państwa importera jako urzędowe wymagania. Dodatkowo, powiatowy lekarz weterynarii powinien się zwrócić do zainteresowanego podmiotu o przedstawienie tłumaczenia przysięgłego przedłożonego świadectwa zdrowia oraz oświadczenia, że podmiot poniesie pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje odrzucenia przesyłki przez właściwe władze kraju importera. Ponadto przypominam, iż zgodnie z ww. instrukcją, powiatowy lekarz weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, przesyła niezwłocznie przedłożony przez podmiot wzór świadectwa do Głównego Lekarza Weterynarii.

Dodaj komentarz