Przeskocz do treści

Przemieszczanie świń do rzeźni z obszaru objętego ograniczeniami

(strefa czerwona)

Świnie mogą być przemieszczone do uboju do wyznaczonej rzeźni,  pod warunkiem, że:

 • 30 dni przed przemieszczeniem świń do rzeźni, nowe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa,
 • przemieszczane do rzeźni świnie przebywały w gospodarstwie przez min. 30dni,
 • przeprowadzono badanie laboratoryjne świń na obecność materiału gen. wirusa ASF maksymalnie na 7 dni przed przemieszczeniem (próby pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii) – wynik ujemny
 • przeprowadzono badanie kliniczne maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem
 • dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie przeprowadzono kontrolę formalną (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.

Procedura związana z przemieszczeniem świń do rzeźni powiat wolsztyński

 • rolnik dokonujący sprzedaży kieruje zapytanie do rzeźni czy przyjmie sztuki ze strefy czerwonej
 • po uzyskaniu akceptacji rzeźni rolnik składa wniosek wraz z opłatą skarbową (10 zł) za wydanie decyzji administracyjnej do urzędowego lekarza weterynarii o przeprowadzenie badania i wyrażenie zgody na przemieszczenie
 • pobranie prób do badań przez urzędowego lekarza weterynarii
 • jeżeli wynik jest ujemny - decyzja powiatowego lekarza weterynarii (pozwolenie na przemieszczenie)
 • badanie kliniczne maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem
 • wystawienie świadectwa zdrowia dla świń

Świnie takie mogą być przemieszczone w ramach tego samego obszaru (czerwona – czerwona)

bezpośrednio do uboju do rzeźni, pod warunkiem, że:

 • właściwy powiatowy lekarz weterynarii wydał pozwolenie na przemieszczenie,
 • maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.

Poświadczeniem spełnienia wymagań jest wystawione przez wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na partię zwierząt. Zachowuje ono ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia.

Ubój we własnym gospodarstwie:

 • Zgłoszenie do powiatowego lekarza weterynarii na 24 h przed planowanym ubojem
 • Świnie muszą 30 dni lub od urodzenia przebywać w gospodarstwie
 • obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przebojowego i poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii
 • próbkę na włośnie pobiera tylko urzędowy lekarz weterynarii
 • przy podejrzeniu wystąpienia ASF konieczne jest pobranie próbki. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych
 • obowiązkowe badanie na włośnie

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WOLSZTYNIE
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8a, 8b, 8e, 8f, 8g, 8i, 10, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1967) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015, poz. 754) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019r., poz. 10408) wprowadza się następującą zmianę:
do §1 dodaje się:
"od miejscowości Krutla droga wojewódzka 315 przez Niałek Wielki do drogi krajowej 32 dalej poprzez miejscowość Wolsztyn. W Wolsztynie na drogę powiatową 3807p poprzez miejscowość Adamowo, Stara Dąbrowa do drogi powiatowej 3808p, dalej tą drogą poprzez miejscowość Nowa Dąbrowa, Wroniawy do drogi wojewódzkiej 305.
Z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia”
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie (-) Dominika Kmet

 

Treść rozporządzenia do przeczytania TUTAJ

W dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszarów wymienionych w tym załączniku.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=PL

ROZPORZĄDZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8a, 8b, 8e, 8f, 8g, 8i, 10, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1967) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015, poz. 754) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019r., poz. 10408) wprowadza się następującą zmianę:

w §2 dodaje się:

"6) wstępu do lasów, bez zgody właściwego miejscowo Nadleśniczego.”

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WOLSZTYNIE
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego

Treść rozporządzenia do przeczytania w <załączniku>

Mapa obszaru skażonego

UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY W STREFIE ŻÓŁTEJ
(OBSZAR OCHRONNY)

W strefie żółtej jest zakaz ubojów na terenie innym niż własne gospodarstwo.

NIE MOŻNA ubijać świń w punktach uboju zlokalizowanych w strefie żółtej.

 

Uboju można dokonywać :

- w rzeźni

- we własnym gospodarstwie

Wymagania dotyczące uboju na użytek własny we własnym gospodarstwie:

- Zgłoszenie zamiaru uboju 24 godziny wcześnie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie telefonicznie lub pisemnie

- zwierzęta były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem

- obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przedubojowego i poubojowego

- Próbkę na włośnie pobiera tylko Urzędowy Lekarz Weterynarii

- Ponadto przy podejrzeniu wystąpienia ASF konieczne jest pobranie próbki w tym kierunku. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych