Przeskocz do treści

Aktualizacja – Ubój gospodarczy cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub pozyskanych w wyniku odstrzału dzikich zwierząt łownych, przeznaczonego na własne potrzeby.

WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że w związku ze zmianą z dniem 19 listopada  2010 r. rozporządzenia  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa.

Jest to ubój własnych zwierząt gospodarskich celem pozyskania mięsa na użytek własny, przy spełnieniu następujących warunków uboju i badania poubojowego mięsa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego § 1 pkt 34 „niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 100,00 do 2000,00 zł.

1. Na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich informuje  Powiatowego Lekarza Weterynarii na piśmie  według załącznika  ( Dostępne na stronie www.piw.wolsztyn.net.pl ) o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie, 64-200 Wolsztyn, ul. Drzymały 14

Nowości i inne informacje o działalności Powiatowego inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie na stronie internetowej www.piw.wolsztyn.net.pl

2. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec kóz, w informacji musi się znaleźć deklaracja o utylizowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) ) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.

3. W przypadku uboju trzody chlewnej i nutrii mięso podlega (obowiązkowo) badaniu na obecność włośni. Taki sam obowiązek dotyczy mięsa dzików.

Próbę do badania pobiera ;

- urzędowy lekarz weterynarii w przypadku, gdy tusza podlega pełnemu badaniu  poubojowemu,
- posiadacz mięsa, w przypadku badania wyłącznie w kierunku obecności włośni
Sposób pobierania próbek mięsa do badania  i zasady dostarczania do urzędowego lekarza weterynarii według załącznika 2. Dostępne na stronie www.piw.wolsztyn.net.pl

UWAGA ubój bydła powyżej 6 miesięcy jest  niedopuszczalny poza rzeźnią.

Materiałem szczególnego ryzyka  (SRM) w przypadku cieląt (do 6 miesiąca życia) są:

1)  migdałki,
2) jelita od dwunastnicy do odbytnicy,
3) krezka z tłuszczem okołojelitowym i węzłami chłonnymi
4) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)  w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:

1) jelito biodrowe,
2) śledziona,
3) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)  w przypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:

1) rdzeń kręgowy,
2) czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi,
3) migdałki,
4) jelito biodrowe,
5) śledziona,
6) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Załącznik 1 (wersja gotowa do druku w dziale Do pobrania)

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju na terenie gospodarstwa

/ cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz /* część I, II, III

/ innych zwierząt gospodarskich /* część I, III

 w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

I.   Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju

 

................................................................................................................................................

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

 

................................................................................................................................................

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1)

 

................................................................................................................................................

Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:

 

................................................................................................................................................

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:

 

................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi:2)

 

................................................................................................................................................

Miejsce uboju:

 

................................................................................................................................................

Termin uboju:

 

................................................................................................................................................

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

 

................................................................................................................................................

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie:

 

II.  Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka

Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka dokonanego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).

III.  Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa pozyskanego3) ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.

 

 

......................................

(data i podpis)

______

1)   Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane.

2)   Dotyczy cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia.

3)   Niepotrzebne skreślić.


Załącznik 2 (wersja gotowa do druku w dziale Do pobrania)

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

  1. Sposób pobierania próbek mięsa

 

U świń domowych:

 

1)   pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej;

2)   łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

 

U dzików:

 

1)   pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:

a)   mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,

b)   mięśni żuchwowych,

c)   mięśni przedramienia,

d)   mięśni międzyżebrowych,

e)   mięśni języka;

2)   jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt 1, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;

3)   łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.( wymagane jest 100 g )

3.   U nutrii:

1)   pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej albo

2)   pobiera się jedną próbkę mięsa wielkości dwóch orzechów laskowych z mięśnia jednego filaru przepony - w przypadku, gdy drugi filar przepony jest niedostępny, albo

3)   pobiera się dwie próbki mięsa każda wielkości orzecha laskowego z części żebrowej lub mostkowej przepony - w przypadku braku mięśni obu filarów przepony, albo

4)   pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z:

a)   mięśni języka,

b)   mięśni żuchwowych lub międzyżebrowych - w przypadku braku mięśni przepony.

 

  1. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii

 

1.   Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:

1)   niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;

2)   niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.

2.   Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

3.   Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:

1)   wieku zwierzęcia;

2)   miejscu pochodzenia zwierzęcia;

3)   części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

Z cytowanego powyżej aktu prawnego   wynika

bezwzględny nakaz badania na włośnie

mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięsa dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na użytek własny.

Dodaj komentarz